Gebruikersvoorwaarden Safebay

Verplichtingen voor Klant en Eindgebruikers

1. Verplichtingen voor Eindgebruikers:

Klant legt ten minste de navolgende verplichtingen op aan Eindgebruiker en draagt er zorg voor en ziet erop toe dat Eindgebruiker deze nakomt:
1.1. de Eindgebruiker zal uitsluitend persoonlijk gebruik maken van de Subaccount en deze niet met anderen delen;
1.2. de Eindgebruiker zal de gebruikersnaam en het wachtwoord dat behoort bij zijn Subaccount zorgvuldig bewaren en niet aan derden verstrekken;
1.3. In geval van verlies, diefstal of het (vermoeden van) misbruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord zal de Eindgebruiker onmiddellijk de helpdesk van Klant informeren;
1.4. de data, bestanden of andere digitale gegevens die door de Eindgebruiker worden gedeeld of uitgewisseld met Klant via Safebay zullen geen strafbare inhoud hebben en vrij zijn van virussen, wormen, Trojaanse paarden of vergelijkbare defecten;
1.5. de Eindgebruiker zal uitsluitend van Safebay gebruik maken voor legale doeleinden en hij zal zich niet schuldig maken aan ‘spamming’ en geen inbreuk maken op rechten van derden, zoals rechten van intellectuele eigendom;
1.6. de Eindgebruiker zal niet op een zodanige wijze gebruik maken van Safebay dat daardoor een storing of vertraging in de bereikbaarheid of toegankelijkheid van Safebay ontstaat, zoals het onnodig up- of downloaden van grote hoeveelheden data, het gebruik van eigen scripts of programma’s, of het zelfstandig toegang proberen te krijgen tot Safebay;
1.7. Eindgebruiker zal geen verzoeken, klachten of claims direct bij ANVA kunnen indienen, maar zal deze uitsluitend richten aan Klant;
1.8. de Eindgebruiker zal zich onthouden van ‘hacken’ of het op andere wijze ongeautoriseerd toegang verschaffen tot computersystemen, software of data van ANVA, Klant of derden, al dan niet met geautomatiseerde middelen;
1.9. de Eindgebruiker zal zich niet schuldig te maken aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de openbare orde of goede zeden;
1.10. de Eindgebruiker zal de door Klant gehanteerde gebruiksvoorwaarden en privacy notice in acht nemen;
1.11. de Eindgebruiker zal geen toegang trachten te krijgen tot welk deel dan ook van Safebay waartoe Klant niet gemachtigd is, tenzij toegang wordt getracht te krijgen tot gegevens die door Klant zijn ingevoerd op zijn Account of tot gegevens die door ANVA beschikbaar zijn gesteld aan alle Eindgebruikers binnen of via Safebay;
1.12. de Eindgebruiker zal alle updates en upgrades van Safebay accepteren; totdat Eindgebruiker de updates en upgrades accepteert, is het Subaccount van Eindgebruiker niet bruikbaar;
1.13. de Eindgebruiker zal niet handelen in strijd met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst, of de belangen van ANVA. Hieronder valt onder meer:

  • Het ongevraagd, al dan niet in grote hoeveelheden, verzenden van ongewenste berichten per e-mail (‘spammen’);
    Het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie;
  • Het opzettelijk verspreiden van computervirussen of andere schadelijke software;
  • Het tegen de wil van de eigenaar of beheerder opzettelijk en zonder toestemming binnendringen in een computersysteem of een deel daarvan (‘computerbreuk’ of ‘hacken’);
    Het veroorzaken van congestie (opstoppingen in het dataverkeer) op het internet;
    Handelingen die inbreuk maken op de veiligheid en het verlies van integriteit van het netwerk en de diensten of de computer van de klant;

1.14. de Eindgebruiker zal geen inbreuk maken op rechten van intellectuele eigendom van derden;
1.15. de Eindgebruiker zal geen gegevensbestanden of programmatuur beschadigen of ongeoorloofd gebruiken;
1.16. de Eindgebruiker zal niet frauderen met behulp van computers of valsheid in geschrifte plegen met betrekking tot computerdata, bijvoorbeeld door berichten te onderscheppen en te veranderen;
1.17. de Eindgebruiker zal geen illegaal, misleidend, onethisch, discriminerend, lasterlijk, pornografisch of gewelddadig materiaal of informatie verspreiden;
1.18. de Eindgebruiker zal niet eigenhandig een chatgesprek met Klant opzetten, een gesprek wordt ten alle tijden geïnitieerd door de Klant;
1.19. de Eindgebruiker zal geen andere Eindgebruikers uitnodigen vanuit Safebay om een chatgesprek te starten;
1.20. de Eindgebruiker zal geen laster, impersonatie, aanvallen, beledigingen, misbruik, bedreigingen, pesterijen of andere schendingen van de wettelijke rechten van anderen verspreiden; en
1.21. de Eindgebruiker zal niet anderszins op onrechtmatige of inbreuk makende wijze handelen of nalaten te handelen.
1.22. De grootte van een meegezonden bestand mag maximaal 10 MB bedragen.

2. Verplichtingen voor Klant

Klant zal de onderstaande verplichtingen zelf nakomen:
2.1. de data, bestanden of andere digitale gegevens die door de Klant worden gedeeld of uitgewisseld met de Klant via Safebay zullen geen strafbare inhoud hebben en vrij zijn van virussen, wormen, Trojaanse paarden of vergelijkbare defecten;
2.2. de Klant zal uitsluitend van Safebay gebruik maken voor legale doeleinden en hij zal zich niet schuldig maken aan ‘spamming’ en geen inbreuk maken op rechten van derden, zoals rechten van intellectuele eigendom;
2.3. de Klant zal niet op een zodanige wijze gebruik maken van Safebay dat daardoor een storing of vertraging in de bereikbaarheid of toegankelijkheid van Safebay ontstaat, zoals het onnodig up- of downloaden van grote hoeveelheden data, het gebruik van eigen scripts of programma’s, of het zelfstandig toegang proberen te krijgen tot Safebay;
2.4. de Klant zal zich onthouden van ‘hacken’ of het op andere wijze ongeautoriseerd toegang verschaffen tot computersystemen, software of data van ANVA, de Eindgebruiker of derden, al dan niet met geautomatiseerde middelen;
2.5. de Klant zal zich niet schuldig te maken aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de openbare orde of goede zeden;
2.6. de Klant zal alle updates en upgrades van Safebay accepteren; totdat Klant de updates en upgrades accepteert, is het Account van Klant niet bruikbaar;
2.7. de Klant zal niet handelen in strijd met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst, of de belangen van ANVA. Hieronder valt onder meer:
” Het ongevraagd, al dan niet in grote hoeveelheden, verzenden van ongewenste berichten per e-mail (‘spammen’);
” Het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie;
” Het opzettelijk verspreiden van computervirussen of andere schadelijke software;
” Het tegen de wil van de eigenaar of beheerder opzettelijk en zonder toestemming binnendringen in een computersysteem of een deel daarvan (‘computerbreuk’ of ‘hacken’);
” Het veroorzaken van congestie (opstoppingen in het dataverkeer) op het internet;
” Handelingen die inbreuk maken op de veiligheid en het verlies van integriteit van het netwerk en de diensten of de computer van de Eindgebruiker;
2.8. de Klant zal geen inbreuk maken op rechten van intellectuele eigendom van derden;
2.9. de Klant zal geen gegevensbestanden of programmatuur beschadigen of ongeoorloofd gebruiken;
2.10. de Klant zal niet frauderen met behulp van computers of valsheid in geschrifte plegen met betrekking tot computerdata, bijvoorbeeld door berichten te onderscheppen en te veranderen;
2.11. de Klant zal geen illegaal, misleidend, onethisch, discriminerend, lasterlijk, pornografisch of gewelddadig materiaal of informatie verspreiden;
2.12. de Klant zal geen laster, impersonatie, aanvallen, beledigingen, misbruik, bedreigingen, pesterijen of andere schendingen van de wettelijke rechten van anderen verspreiden;
2.13. de Klant zal niet anderszins op onrechtmatige of inbreuk makende wijze handelen of nalaten te handelen; en
2.14. de Klant zal geen exclusiviteit hebben in het gebruik van Safebay met de Eindgebruiker noch exclusiviteit terzake opleggen aan de Eindgebruiker..
2.15. De grootte van een meegezonden bestand mag maximaal 10 MB bedragen.